Pravidlá súťaže YQ Stavba“ a súhlas so spracovaním osobných údajov

1. Obecné ustanovenia a účasť v súťaži

1.1. Organizátorom a prevádzkovateľom súťaže „YQ Stavba“ (ďalej iba „súťaž“) je spoločnosť Xella CZ, s.r.o., IČO: 648 32 988, so sídlom Vodní 550, 664 62 Hrušovany u Brna, zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Brne, sp. zn. C 43186 (ďalej iba „organizátor“).

1.2. Súťaž je určená všetkým fyzickým osobám starším ako 18 rokov, vlastniacim stavbu (či spoluvlastnícky podiel na stavbe) stojacu na území Slovenskej republiky, pri ktorej výstavbe či rekonštrukcii dokončenej v dobe od 1. 1. 2016 do 30. 9. 2020 boli použité výrobky značky „Ytong“ alebo „Silka“ (ďalej iba „základné podmienky účasti“). S písomným súhlasom vlastníka stavby sa môže do súťaže prihlásiť aj tretia osoba. Pre stanovenie dňa dokončenia výstavby či rekonštrukcie je rozhodný deň vydania kolaudačného súhlasu a ak sa nevyžadoval podľa právnych predpisov kolaudačný súhlas, tak deň vyhotovenia oznámenia o zámere začať s užívaním stavby odoslaného príslušnému stavebnému úradu. Účasť v súťaži nie je spoplatnená. Podmienkou pre účasť v súťaži je udelenie súhlasu so spracovaním osobných údajov v rozsahu a za podmienok uvedených nižšie v týchto pravidlách, čo každý súťažiaci splní vyjadrením súhlasu s týmito pravidlami.

1.3. Zo súťaže môžu byť vylúčení všetci súťažiaci, ktorí akýmkoľvek spôsobom nevyhovejú týmto pravidlám alebo ich porušia. Organizátor je oprávnený kontrolovať splnenie všetkých podmienok podľa týchto pravidiel a v prípade sporu rozhodnúť s konečnou platnosťou o akejkoľvek otázke spojenej so súťažou. Organizátor je ďalej oprávnený rozhodnúť o vylúčení všetkých účastníkov, u ktorých je dôvodné podozrenie, že v súťaži uplatňujú nekalé, podvodné alebo nečestné praktiky.

1.4. Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora a osoby im blízke podľa § 116 zákona č. 40/1964 Zb SK, občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov (hlavne rodinní príslušníci).

1.5. Súťažiaci nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži.

2. Účasť v súťaži

2.1. Súťaže sa zúčastní osoba spĺňajúca základné podmienky účasti podľa čl. 1. ods. 1.2 týchto pravidiel, ktorá riadne a pravdivo vyplní všetky polia označené ako povinné vo formulári zverejnenom na webovej adrese https://yqstavba.ytong.sk (ďalej iba „súťažný formulár“), zakliknutím príslušného k tomu určeného poľa vyjadrí súhlas s týmito pravidlami súťaže (ďalej iba „pravidlá“) a vyplnený súťažný formulár elektronicky odošle kliknutím na príslušné tlačidlo formulára (ďalej iba „súťažiaci“). Účasť v súťaži je dobrovoľná. Súčasťou informácií povinne vyplňovaných v súťažnom formulári sú tiež informácie o stavbe splňujúce podmienky podľa čl. 1. ods. 1.2 týchto pravidiel (ďalej iba „súťažná stavba“).

2.2. Každý súťažiaci sa môže súťaže zúčastniť iba raz a každá stavba sa môže stať súťažnou stavbou iba raz. Ak sa prihlási do súťaže s tou istou súťažnou stavbou viac osôb, súťažiacim zostane iba osoba, ktorá sa prihlásila ako prvá a ostatní súťažiaci budú zo súťaže vyradení.

2.3. V rámci vyplnenia súťažného formulára musí potenciálny súťažiaci odoslať aspoň päť fotografií týkajúcich sa súťažnej stavby, pričom minimálne dve fotografie by mali zobrazovať hrubú súťažnú stavbu, a ďalej môže pripojiť odkaz na video týkajúce sa súťažnej stavby s tematikou „prečo by moja stavba mala zvíťaziť“ (obsahujúce ideálne príbeh súťažnej stavby). Organizátor je oprávnený do súťaže nezaradiť alebo zo súťaže vyradiť osoby, ktoré zaslali do súťaže fotografie či odkaz na video (ďalej fotografie a video iba spoločne ako „multimédiá“):

 • obsahujúce prvky násilia či erotické prvky v rozsahu prekračujúcim prípustnú mieru alebo mieru vhodnú pre organizátorom zamýšľaný účel užitia multimédií,
 • ktoré budú porušovať či by mohli porušovať práva tretích osôb či budú obsahovať prvky, ktorých užitie alebo šírenie by porušovalo práva tretích osôb,
 • ktoré by mohli poškodiť povesť či dobré meno organizátora alebo jeho produktov,
 • ktoré už boli užívané (najmä rozširovaním či oznamovaním verejnosti),
 • ku ktorým by organizátor nemohol získať licenciu v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách,
 • u ktorých má organizátor podozrenie, že by k nim nemohol získať licenciu v rozsahu a za podmienok uvedených v týchto pravidlách,
 • ktoré budú (či ich užívanie by bolo) inak v rozpore s českým právnym poriadkom, verejným poriadkom či dobrými mravmi.

3. Odosielanie súťažných formulárov

3.1. Odosielať súťažné formuláre je možné v termíne od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020 vrátane. K súťažným formulárom odoslaným mimo dobu podľa predchádzajúcej vety trvania súťaže sa nebude prihliadať.

4. Určovanie víťazov súťaže a ich výhier

4.1. Súťažné stavby budú zverejnené na webových stránkach súťaže https://yqstavba.ytong.sk (ďalej len „webové stránky”). Za súťažné stavby bude môcť hlasovať široká verejnosť, a to vždy iba prostredníctvom účtu na sociálnej sieti Facebook alebo e-maile. Každá osoba môže v súťaži udeliť iba jeden hlas cez Facebook a jeden hlas cez e-mail (spolu 2 hlasy). Hlasovanie bude prebiehať od 1. 12. 2020 do 30. 12. 2020.

4.2 Desať súťažných stavieb s najväčším počtom platných hlasov postúpi do druhého kola, kde poradie výhercov určí porota, ktorej zloženie určí organizátor, hlasovaním. Hodnotiť sa bude najmä kreativita zaslaných multimédií, vzhľad, architektonická hodnota súťažnej stavby a príbeh súťažnej stavby. Hodnotenie odbornej poroty je subjektívne.

4.3. Platnými hlasmi sa rozumejú hlasy udelené skutočnou fyzickou osobou za situácie, kedy táto fyzická osoba udelila v súťaži maximálne dva hlasy. Jeden cez Facebook a jeden cez e-mail. Hlasy, ktoré nie sú platnými hlasmi podľa predchádzajúcej vety, sa považujú za hlasy neplatné a pri stanovení výhercov k nim organizátor nebude prihliadať.

4.4. Výhercami súťaže sa stanú súťažiaci, ktorí do súťaže prihlásili súťažné stavby, ktoré v druhom kole hlasovania poroty získali najviac hlasov. Podľa počtu udelených hlasov porotou bude stanovené poradie výhercov – 1. až 3. miesto.

4.5. Výhry pre výhercov súťaže sú stanovené podľa umiestnenia príslušného výhercu nasledovne:

 • 1. miesto – peňažná suma vo výške 2 000 €
 • 2. miesto – peňažná suma vo výške 800 €
 • 3. miesto – peňažná suma vo výške 400 €

5. Spoločné ustanovenia k výhram

5.1. Určenie výhercov vykoná organizátor najneskôr do 31. 1. 2021.

5.2. Organizátor kontaktuje výhercov na e-mailovej adrese zadanej v súťažnom formulári alebo telefonicky na číslo zadané v súťažnom formulári. Ak výherca najneskôr do 5 dní od odoslania e-mailovej informácie organizátorom tomuto e-mailom či telefonicky nepotvrdí, že výhru akceptuje, môže byť organizátorom zo súťaže vylúčený a výhercom hlasovacej súťaže sa stane ďalší účastník v poradí. V prípade výhercu vybraného odbornou porotou určí odborná porota iného výhercu.

5.3. Termín a miesto prevzatia výhry stanoví organizátor a oznámi ho každému výhercovi samostatne.

5.4. Výherca je povinný najneskôr pri prevzatí výhry:

 • preukázať organizátorovi svoju totožnosť,
 • preukázať organizátorovi splnenie základných podmienok účasti,
 • znovu vyjadriť svoj výslovný súhlas s týmito pravidlami tým, že na výtlačok pravidiel pripojí svoj podpis a ďalej svoje meno a priezvisko,
 • umožniť organizátorovi návštevu súťažnej stavby a vytvorenie fotografií a video dokumentácie exteriéru a interiéru stavby,
 • v prípade, že výherca nie je vlastníkom súťažnej stavby, preukázať súhlas vlastníka stavby s účasťou výhercu v súťaži.

5.5. Výherca, ktorí nesplní podmienky podľa predchádzajúceho odseku, bude zo súťaže vylúčený a organizátor môže postupovať obdobne ako v ods. 5.2 tohto článku pravidiel.

5.6. Údaje o výhercoch v rozsahu meno a priezvisko budú zverejnené na webových stránkach organizátora, v tlači a na facebookovom profile organizátora. Súťažiaci s takýmto prípadným budúcim zverejnením súhlasí.

5.7. Súťažiaci berie na vedomie, že výhra v súťaži pre neho môže mať daňové dopady a že s prevzatím a s užívaním výhry môžu byť spojené povinnosti podľa platných právnych predpisov.

5.8. Organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny emailovej adresy alebo jej nesprávneho uvedenia v súťažnom formulári alebo z dôvodov neležiacich na jeho strane.

5.9. Každý súťažiaci pre prípad, že by sa stal výhercom, dáva organizátorovi súhlas s užitím svojej podobizne, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a obrazových aj zvukových záznamov týkajúcich sa jeho osoby alebo jeho prejavov osobnej povahy získaných organizátorom v súvislosti s organizovaním súťaže a odovzdaním výhry, vrátane návštevy súťažnej stavby podľa ods. 5.4 písm. d) tohto článku pravidiel (ďalej iba „snímka“) na komerčné účely na všetkých komunikačných médiách, bez ohľadu na ich povahu a určenie, a to všetkými obvyklými spôsobmi, s ich následnou úpravou a s ich prípadným spojením s inými dielami alebo zaradením do súborného diela. Súťažiaci udeľuje organizátorovi tento súhlas bezplatne, bez vecného, časového, množstvového a územného obmedzenia. Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým organizátor snímku v súlade s jeho určením poskytne.

6. Práva k multimédiám

6.1. Zaslaním fotografií a odkazu na video do súťaže súťažiaci potvrdzuje, že:

 • je autorom zaslaných multimédií a tieto sú pôvodné,
 • zverejnením multimédií na propagačných materiáloch organizátora alebo na internetových stránkach https://yqstavba.ytong.sk, či na iných internetových stránkach organizátora (napr. facebook) nevznikne organizátorovi žiadny záväzok voči tretím osobám, nebudú neoprávnene zasiahnuté autorské ani iné práva či oprávnené záujmy tretích osôb (najmä právo na ochranu osobnosti či dobrej povesti tretích osôb),
 • zverejnením multimédií na propagačných materiáloch organizátora alebo na internetových stránkach https://yqstavba.ytong.sk, či na iných internetových stránkach organizátora (napr. facebook) nebudú porušené obecne záväzné právne predpisy a dobré mravy,
 • všetky finančné nároky tretích osôb vyplývajúce z užitia multimédií (napr. nároky na odmenu za vyhotovenie a použitie podobizní a obrazových snímok fyzických osôb lebo nehnuteľností) boli najneskôr ku dňu zaslania multimédií organizátorovi uspokojené,
 • osoby prípadne zobrazené na zaslaných multimédiách súhlasia s užitím týchto multimédií organizátorom v rozsahu stanovenom týmito pravidlami.

6.2. Zaslaním multimédií do súťaže súťažiaci udeľuje organizátorovi bezúplatne nevýhradnú licenciu na užitie týchto multimédií ku všetkým spôsobom ich užitia, a to v neobmedzenom rozsahu a s právom poskytovať podlicencie. Licencia je udeľovaná pre celosvetové územie, na dobu trvania majetkových autorských práv a bez množstvového obmedzenia. V rámci užitia multimédií je organizátor oprávnený užiť multimédiá vcelku alebo iba čiastočne, nielen v ich pôvodnej podobe, ale aj v podobe autorského či neautorského diela vzniknutého úpravou a inou zmenou multimédií, spojením s inými autorskými dielami aj s textom, obrazom, fotografiou alebo zvukom neautorského charakteru, zaradením do súboru diel autorského aj neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávnený dielo (multimédiá) upravovať a inak meniť. Organizátor je oprávnený multimédiá užiť aj bez označenia autora.

7. Spracovanie osobných údajov

7.1. Organizátor spracováva nižšie uvedené osobné údaje súťažiaceho v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej iba „GDPR“) a ďalšími relevantnými predpismi Slovenskej republiky v oblasti spracovania osobných údajov.

7.2. Súťažiaci je svojím slobodným rozhodnutím zúčastniť sa na súťaži uzrozumený s tým, že organizátor bude spracovávať jeho osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, informácie o súťažnej stavbe, fotografie, popr. audiovizuálny záznam s účelom realizácie a vyhodnotenia tejto súťaže. Ďalej je súťažiaci uzrozumený s tým, že v súlade s ustanovením § 7 zákona č. 136/2010 Z.z., o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov , si organizátor vyhradzuje právo spracovávať jeho elektronické kontakty vo svojej marketingovej databáze a zasielať súťažiacemu obchodné oznámenia, v rozsahu povolenom týmto zákonom.

7.3 Osobné údaje súťažiaceho budú spracovávané počas 5 rokov za účelom evidencie a kontroly súťaže.

7.4. Organizátor zveril organizáciu a vyhodnotenie súťaže spoločnostiam Proficio Marketing s.r.o., IČO: 01749315, so sídlom Údolní 552/31, Brno-město, 602 00 Brno-střed a PORTA DESIGN s.r.o., IČO: 27726789, so sídlom: Za divadlem 586/2, Brno-město, 602 00 Brno, ktoré sú v zmysle GDPR spracovateľmi osobných údajov a organizátor s nimi uzatvoril zmluvu o spracovaní osobných údajov.

7.5. V súlade s GDPR má súťažiaci právo:

 • na informáciu o tom, aké jeho osobné údaje spracovávame, prípadne môže žiadať kópiu týchto osobných údajov;
 • na opravu a aktualizáciu osobných údajov;
 • vzniesť námietky proti spracovaniu osobných údajov;
 • na prenos osobných údajov;
 • na výmaz osobných údajov, ak sa domnieva, že spracovávame jeho osobné údaje v rozpore s týmito pravidlami alebo právnymi predpismi;
 • podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (https://dataprotection.gov.sk/uoou/)

7.6 Všetky práva, námietky a otázky týkajúce sa spracovania osobných údajov súťažiaci pošle na e-mail: DPOczsk@xella.com, prípadne ich môže zaslať písomne na adresu organizátora